رشید خدامی افشاری و خانم زکیه کمالی

باسمه تعالی

شماره مجوز: 13704
تاریخ: 1396-06-29

اعتبارنامه کنترل کیفیت رسانه ها و وسایل آموزشی

طبق ماده 2 تشکیل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و بر اساس شرح وظایف دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، وسیله آموزشی با عنوان آرایه کارت مربوط به دوره(ها)ی تحصیلی متوسطه اول و پایه(ها)ی تحصیلی اول تا سوم شاخه ‌ی تحصیلی رشته تحصیلی تولید آقای رشید خدامی افشاری و خانم زکیه کمالی مورد ارزیابی قرار گرفت و از نظر محتوایی مورد تایید است.

1- این اعتبارنامه از تاریخ صدور تا تاریخ 1399-06-31 معتبر است و پس از انقضای زمان، نیاز به بررسی مجدد دارد.
2- این اعتبارنامه صرفا برای محصول ذکر شده در بالا معتبر است و سایر محصولات و فعالیت های صاحب محصول را شامل نمی شود.
3- درج تصویر کامل اعتبارنامه به همراه هولوگرام بر روی بسته بندی و یا داخل محصول الزامی است.

محمد ناصری
مدیر کل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی