فرهنگی هنری میراث فرهنگ و تمدن پارس

باسمه تعالی

شماره مجوز: 21060
تاریخ: 1397-11-06

اعتبارنامه کنترل کیفیت رسانه ها و وسایل آموزشی

طبق ماده 2 تشکیل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و بر اساس شرح وظایف دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، وسیله آموزشی با عنوان پازل سه‌بعدی بناهای تاریخی ـ پازل عالی قاپو مربوط به دوره(ها)ی تحصیلی ابتدایی/ متوسطه اول/ متوسطه دوم (نظری و فنی حرفه‌ای) و پایه(ها)ی تحصیلی همه پایه‌ها شاخه ‌ی تحصیلی فنی ـ حرفه‌ای، کار و دانش رشته تحصیلی تولید موسسه فرهنگی هنری میراث فرهنگ و تمدن پارس مورد ارزیابی قرار گرفت و از نظر محتوایی مورد تایید است.

1- این اعتبارنامه از تاریخ صدور تا تاریخ 1400-11-30 معتبر است و پس از انقضای زمان، نیاز به بررسی مجدد دارد.
2- این اعتبارنامه صرفا برای محصول ذکر شده در بالا معتبر است و سایر محصولات و فعالیت های صاحب محصول را شامل نمی شود.
3- درج تصویر کامل اعتبارنامه به همراه هولوگرام بر روی بسته بندی و یا داخل محصول الزامی است.

محمد ناصری
مدیر کل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی