هیفا بحری

باسمه تعالی

شماره مجوز: 9636
تاریخ: 1398-06-31

اعتبارنامه کنترل کیفیت رسانه ها و وسایل آموزشی

طبق ماده 2 تشکیل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و بر اساس شرح وظایف دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، وسیله آموزشی با عنوان دانگو مربوط به دوره(ها)ی تحصیلی ابتدایی (درس فارسی) و پایه(ها)ی تحصیلی اول و دوم (ویژه کودکان دارای اختلالات یادگیری) شاخه ‌ی تحصیلی رشته تحصیلی تولید خانم هیفا بحری مورد ارزیابی قرار گرفت و از نظر محتوایی مورد تایید است.

1- این اعتبارنامه از تاریخ صدور تا تاریخ 1401-06-31 معتبر است و پس از انقضای زمان، نیاز به بررسی مجدد دارد.
2- این اعتبارنامه صرفا برای محصول ذکر شده در بالا معتبر است و سایر محصولات و فعالیت های صاحب محصول را شامل نمی شود.
3- درج تصویر کامل اعتبارنامه به همراه هولوگرام بر روی بسته بندی و یا داخل محصول الزامی است.

مسعود فیاضی
مدیر کل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی