گروه کنترل کیفیت مواد، وسایل، رسانه ها و تجهیزات آموزشی

بسته آموزشی رباتیک

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
رباتیک - خلاقیت
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
8 الی 18 سال

 اعتبارنامه

کره برش داده شده عرض و طول جغرافیایی

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
سوم متوسطه اول

 اعتبارنامه

مجموعه آزمایشگاه علوم تجربی1 ـ شیمی

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
اول متوسطه دوم

 اعتبارنامه

مجموعه آزمایشگاه علوم تجربی1 ـ زمین شناسی

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
اول متوسطه دوم

 اعتبارنامه

مجموعه آزمایشگاه علوم تجربی1 ـ فیزیک

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
اول متوسطه دوم

 اعتبارنامه

مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوسطه ـ اپتیک

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
اول متوسطه دوم

 اعتبارنامه

مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوسطه ـ مکانیک

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
دوم متوسطه اول

 اعتبارنامه

مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوسطه ـ شیمی

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
دوم متوسطه اول

 اعتبارنامه

مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوسطه ـ حرارت

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
دوم متوسطه اول

 اعتبارنامه

مجموعه علوم تجربی دوره اول آموزش متوسطه ـ الکتریسیته و مغناطیس

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
دوم متوسطه اول

 اعتبارنامه

مجموعه علوم تجربی دوره اول متوسطه ـ شیشه ابزار

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
دوم متوسطه اول

 اعتبارنامه

مجموعه علوم دوره اول متوسطه ـ مواد شیمیایی

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
<انتخاب کنید>

 اعتبارنامه

خمیر سبک کنکو

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
غیر رسمی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
آموزش عروسک‌های حرکتی به شکل حروف الفبا و اعداد و ساخت احجام و سازه‌های هندسی و استفاده از خمیر برای شناخت اعداد، اندازه، مقدار، فرم و کاربرد آن در مباحث ریاضی.
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
3 سال به بالا

 اعتبارنامه

معلم‌یار سوم دبستان (باراد3)

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
سوم ابتدایی

 اعتبارنامه

معلم یار دوم دبستان (باراد 2)

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
دوم ابتدایی

 اعتبارنامه

معلم‌یار اول دبستان (باراد 1)

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
اول ابتدایی

 اعتبارنامه

آموزش سایت همگام مدارس

نوع محصول: 
وب سایت آموزشی

مشخصات اثر از نظر مخاطب

درس و موضوع در آموزش رسمی: 
استفاده از سایت همگام مدارس برای تکالیف - کارنامه - حضور غیاب - ارسال محتوا ......
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
سوم متوسطه دوم
پایه: 
اول ابتدایی
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
اول متوسطه دوم
پایه: 
پیش دانشگاهی
پایه: 
دوم ابتدایی
پایه: 
پنجم ابتدایی
پایه: 
دوم متوسطه اول
پایه: 
دوم متوسطه دوم
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

صفحه آموزش کسر متعارفی و اعشاری (کسرهای گویا )

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
دوم متوسطه دوم

 اعتبارنامه

مجموعه آموزشی علوم تجربی ابتدایی-صوت

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
اول ابتدایی
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
دوم ابتدایی
پایه: 
پنجم ابتدایی

 اعتبارنامه

مجموعه آموزشی علوم تجربی ابتدایی- حرارت

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
اول ابتدایی
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
دوم ابتدایی
پایه: 
پنجم ابتدایی

 اعتبارنامه

Syndicate content