فهرست اعتبارنامه های صادر شده

نام محصول دوره تحصیلی و موضوع نام فرد شرکت کننده/ نوع محصول تاریخ صدور اعتبارنامه تاریخ انقضای اعتبارنامه
کای ربات شرکت هوشمندافزارصنعت پویا وسایل آموزشی 1398-11-21 10 1400-06-31 23
هوشمندساز وایت برد شرکت سامانه های هوشمند پیشگامان شریف وسایل آموزشی 1396-09-18 23 1399-09-30 23
قصه های گلی و بابا کرم 2 آقای مجتبی باحشمت فیلم آموزشی 1396-11-03 23 1399-11-15 23
مانی نا خانم زینب زمانی نیا وسایل آموزشی 1397-02-18 23 1400-02-31 23
امجیکو آقای محمدقریشی نژاد وسایل آموزشی 1396-10-04 23 1399-10-15 23
نرم افزار آموزشی و کمک آموزشی میشا و کوشا پایه پنجم دبستان شرکت انتشارات داده پردازی ویراپارسیان نرم افزار 1395-06-25 23 1399-06-31 23
بسته آموزشی ریاضیات آسان شرکت سیستم جهانی پرورش هوش های چندگانه آریا وسایل آموزشی 1396-08-02 23 1399-07-30 23
مکعب روبیک موسسه موسسه فکرآفرین هوشمند خلاق وسایل آموزشی 1396-07-02 23 1399-07-15 23
بسته امورشی ریاضی دوم دبستان آقای آقای حسن هاشم پور وسایل آموزشی 1396-08-14 23 1399-08-30 23
بسته هوش طلایی1 موسسه موسسه علمی و آموزشی کودکان هوشمندخلاق وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
بسته هوش طلایی4 موسسه موسسه علمی و آموزشی کودکان هوشمندخلاق وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
بسته هوش طلایی 3 موسسه موسسه علمی و آموزشی کودکان هوشمندخلاق وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
بسته هوش طلایی2 موسسه علمی و آموزشی کودکان هوشمندخلاق وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
بسته هوش طلایی-پیش دبستان موسسه علمی و آموزشی کودکان هوشمندخلاق وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
بسته بالابردن توانایی قدرتمندسازی ضرایب هوشی موسسه فکرآفرین هوشمندخلاق وسایل آموزشی 1396-07-02 23 1399-07-15 23
الفبای مغناطیسی راشین شرکت راشین الفبا وسایل آموزشی 1396-08-29 23 1399-08-30 23
آموزش دروس قران، فارسی، علوم، ریاضی سال دبستان 1 شرکت دانش گسترپویا (دبیردسا) نرم افزار 1398-09-16 10 1400-06-31 23
آموزش دروس قرآن، فارسی، علوم، ریاضی دبستان2 شرکت دانش گسترپویا(دبیردسا) نرم افزار 1398-09-16 11 1400-06-31 23
آموزش دروس قران، فارسی، علوم، ریاضی سال دبستان 1 شرکت دانش گسترپویا(دبیردسا) نرم افزار 1398-09-16 23 1400-06-31 23
چرتکه واک مث آقای وحید عالنمیان وسایل آموزشی 1396-06-01 23 1399-05-31 23
بسته آموزشی محاسبات ذهنی با استفاده از کتاب و چرتکه آقای آقای علیرضا جهانی نسب وسایل آموزشی 1396-06-21 23 1399-06-31 23
مکعب روبیک شرکت صنعت کاران دانش گستر رهام وسایل آموزشی 1396-08-02 23 1399-08-15 23
monta شرکت ایده پردازان عصر نو نرم افزار 1396-10-30 23 1399-10-30 23
میشا و کوشا اول دبستان شرکت داده پردازان ویرا پارسیان نرم افزار 1396-06-25 23 1399-06-31 23
میشا و کوشا سوم دبستان شرکت داده پردازان ویرا پارسیان نرم افزار 1396-06-25 23 1399-06-31 23
میشا و کوشا چهارم دبستان شرکت داده پردازان ویرا پارسیان نرم افزار 1396-06-25 23 1399-06-31 23
میشا و کوشا دوم دبستان شرکت داده پردازان ویرا پارسیان نرم افزار 1396-06-25 23 1399-06-31 23
پکیج کامل محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه ساخت ایران موسسه سایان سایارذهن وسایل آموزشی 1396-11-03 23 1399-11-15 23
لکو مس شرکت لکو(لذت الکترونیک ایرانیان) وسایل آموزشی 1396-06-01 23 1399-05-31 23
ستاره شرکت ریاضی ستاره آموزش آسیا وسایل آموزشی 1396-05-23 23 1399-05-31 23
قصه های گلی و بابا کرم آقای مجتبی باحشمت فیلم آموزشی 1396-11-03 23 1399-11-15 23
مجموعه فیلم‌های‌ آموزشی فندق ـ علوم چهارم ابتدایی آقای رضا ضیائی دوستان فیلم آموزشی 1399-04-18 10 1400-06-31 23
مجموعه فیلم‌های آموزشی فندق ـ علوم سوم ابتدایی آقای رضا ضیائی دوستان فیلم آموزشی 1399-04-18 10 1399-06-31 23
مجموعه فیلم‌های آموزشی قندق ـ علوم پنجم ایتدایی آقای رضا ضیائی دوستان فیلم آموزشی 1399-04-18 10 1400-06-31 23
روبوپویا شرکت پویا گیتی هوشمند وسایل آموزشی 1396-05-23 23 1399-05-31 23
بسته آموزش ریاضی اول دبستان خانم ملیحه السادات پیغمبرزاده وسایل آموزشی 1396-10-30 23 1399-10-30 23
بسته آموزش ریاضی دوم دبستان خانم ملیحه السادات پیغمبرزاده وسایل آموزشی 1396-10-30 23 1399-10-30 23
خطکش کسرهای متعارفی و اعشاری آقای مهرگان شمسائی وسایل آموزشی 1396-05-22 23 1399-05-31 23
ایران شناسی تلاش شرکت سرافرازان تنگستان وسایل آموزشی 1397-08-12 23 1400-08-30 23
کیت آموزش ریاضی کلاس اول دبستان شرکت ماوا وسایل آموزشی 1396-11-01 23 1399-10-30 23
کیت آموزش ریاضی کلاس دوم دبستان شرکت آوا وسایل آموزشی 1396-11-01 23 1399-10-30 23
کیت آموزش ریاضی کلاس چهارم دبستان شرکت ماوا وسایل آموزشی 1396-11-01 23 1399-10-30 23
کیت آموزش ریاضی کلاس سوم دبستان شرکت ماوا وسایل آموزشی 1396-11-01 23 1399-10-30 23
الگو ساز خانم ملیحه پیعمبرزاده وسایل آموزشی 1396-10-30 23 1399-10-30 23
آزمون یار راهبردهای نوین دانش نرم افزار
چرتکه دهگانی ویرا موسسه آموزشگاه علمی آزاد ذهن برتر وسایل آموزشی 1396-06-29 23 1399-06-31 23
چرتکه (سوربان) موسسه آموزشی نواندیشان پرتو راه ابریشم وسایل آموزشی 1396-06-19 23 1399-06-31 23
زبل و زرنگ1 موسسه بین المللی نوآوران چندرسانه ای ایرانیان نرم افزار 1396-06-11 23 1399-06-15 23
کیت آموزشی الفبای انگلیسی خانم ژاله فردوسی وسایل آموزشی 1396-08-15 23 1399-08-30 23
بسته مکانیک لگوی آموزشی شرکت ساخت و اندیشه یکتا وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23