فهرست اعتبارنامه های صادر شده

نام محصول دوره تحصیلی و موضوع نام فرد شرکت کننده/ نوع محصول تاریخ صدور اعتبارنامه تاریخ انقضای اعتبارنامه
بسته رباتیک پیشرفته لگوی آموزشی شرکت ساخت اندیشه یکتا وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
بسته رباتیک پایه لگوی آموزشی شرکت ساخت و اندیشه یکتا وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
بسته ماشین های ساده لگوی آموزشی شرکت ساخت و اندیشه یکتا وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
بسته موزائیکی لگوی آموزشی شرکت ساخت و اندیشه یکتا وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
بسته پایه لگوی آموزشی شرکت ساخت و اندیشه یکتا وسایل آموزشی 1396-07-11 23 1399-07-15 23
وسیله آموزشی توانا خانم ژاله ابراهیمیان وسایل آموزشی 1396-06-29 23 1399-06-31 23
مجموعه اشکال هندسی بورد آموزشی شاد آموز خانم اعظم موسایی سنجری وسایل آموزشی 1399-04-22 14 1400-06-31 23
قلم هوشمند مدارس شرکت شرکت آوای هوشمند قلم وسایل آموزشی 1396-08-29 23 1399-08-30 23
والایار دانش آموز (موسسه تفکّر برتر والا) موسسه علمی تفکر برتر نرم افزار 1396-08-15 23 1399-08-30 23
سیستم محاسبات سریع ذهنی ریاضی(iqmas) شرکت شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس وسایل آموزشی 1396-06-29 23 1399-06-31 23
جدول آمیک آقای رضا صادقی وسایل آموزشی 1396-08-15 23 1399-08-30 23