بسته(کیت) استخراج DNA(دنا) از بافت گیاهی و پوششی دهان