جداسازی پروتئین از مواد غذایی و تشخیص آن با استفاده از الکتروفورز افقی