آزمايشگاه مجازي

سامانه آزمایشگاه مجازی

اکنون که در کشور چندین ماه است درگیر مبارزه با ویروس منحوس کرونا هستیم از وظایف اقشار جامعه اقدام مؤثر در جهت جلوگیری از شیوع این ویروس است؛ این شرکت دانش بنیان نیز این مهم را در اولویت گذاشته است و به کمک تیم تحقیق و توسعه و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف اقدام به تولید شبیه‌سازهای آزمایشگاهی آموزشی نموده است، این شبیه‌سازها برای آموزش دروس فنی و مهندسی در کلیه مراکز آموزشی کشور مورداستفاده قرار گرفته و بدین وسیله از راه دور و حتی از منزل امکان انجام آزمایش فراهم می شود که این مهم طی سند پیوست مورد تایید وزارت بهداشت قرار گرفته است؛ درواقع این محصول کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها را به صورت شبیه‌سازی