ریاضی، ابزار اندازه‌گیری، آشنایی با کسر، عدد مخلوط، اعداد اعشاری