پکیج کامل محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه ساخت ایران

قیمت وسیله: 
684000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
کل وسایل داخل پکیج آموزشی تولید داخلی بوده است

 اعتبارنامه