امجیکو

قیمت وسیله: 
400000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
وسیله آموزشی امجیکو مربوط به فرآیند آموزشی دوره تحصیلی پیش دبستانی و ابتدایی با اهداف تقویت مهارتهای پیش نیاز خواندن ، نوشتن وریاضی مانند : هماهنگی چشم و دست ، توجه ، تمرکز ، ادراک دیداری ، شنیداری ، لامسه ای ، انواح حافظه ،تجسم فضایی و.... می باشدکه با رویکرد بازی در آموزش های غیر مستقیم برای کودکان بینا ، کم بینا، نابینا ، ناشنوا در کنار یکدیگر با حس لامسه مشترک کاربری بازی و تقویت مهارتها در راستای اهداف دوره پیش دبستانی و اول ابتدایی را دارد . از این وسیله برای احیای بازی های سنتی مانند زو بازی،دوز بازی و...نیز میتوان استفاده کرد . کودک با این وسیله می تواند در خانه نیز با والدین ادامه بازی و آموزش های غیر مستقیم را انجام دهد و در بازی با گرفتن مدادهای روی ام جی کو او می تواند نزدیک ترین تجربه حسی به نوشتن و دیدن نوشته ها را از طریق دریچه های هم فاز با خواندن و نوشتن برای چپ دست ها و راست دست ها را تجربه کند و از بازی لذت ببرد.

 اعتبارنامه