بسته هوش طلایی4

قیمت وسیله: 
2500000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
با استفاده از این مجموعه ی فکری نه انبوهی از تودهی اطلاعات، بلکه منطق یادگیری را به کودکانمان آموزش خواهیم داد. برای این منظور ما باید مهم‌ترین مهارتهای آموزشی را توانمند و تقویت نماییم. در این مجموعه‌ی فکری فعالیت‌هایی که مهارت‌های؛ آگاهی و بهره وری، تفکر انتقادی، تفکر انعطاف پذیر، خاص و تحلیلی، نظارت و ادراک بصری، ادراک زمان و مکان، استنتاج منطقی، تشخیص تغییر و تداوم، تصمیم گیری و حل مسئله و استفاده ی مؤثر و مناسب از زبان گفتاری را توانمند و تقویت می‌کنند، خواهید یافت. هدف ما آموزش این مهارت‌ها بدون نامگذاری آکادمیک و بدون تعاریف مهارتی است. هدف ما آموزش از طریق آزمایش و پرسیدن، بدون هیچ ترسی از سؤال و آزمایش، همانند سنین اوایل کودکی، با شور علاقه نسبت به آموزش است. به این منظور ما تمامی توانایی‌های حسی کودکان را به کار خواهیم انداخت. ما بر این باوریم که سطح آموزش و موفقیت کودک در مدرسه، با لذتی که از آموزش خواهد داشت، رشد خواهد کرد. علاوه بر این، در زمان انجام تمامی این مراحل کودکان را از هم جدا نکرده و به عقب ماندن هیچ یک از کودکانمان نیز راضی نیستیم. در این مجموعه ی فکری، مثالهای متفاوتی درباره ی مهارتهای آموزشی خواهید دید. با استفاده از هر یک از این تمرینات که باظرافت تمام طراحی و در کتاب‌ها جایگذاری شده است، از دیدن پیشرفتهای کودکان در مهارتهای آموزشی و موفقیتهای آنها شگفت زده خواهید شد.

 اعتبارنامه