کره برش داده شده عرض و طول جغرافیایی

قیمت وسیله: 
1000000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
یکی از کره های جغرافیایی بصورت عرضی برش داده شده جهت تدریس عرض جغرافیایی درس اول مطالعات نهم که بافاصله10درجه بریده شده،ویکی دیگرازکره های جغرافیایی بصورت قاچ15درجه برش داده شده جهت تدریس طول جغرافیایی درس اول مطالعات نهم همچنین 24نصف النار ونصف النهارمبدا برای تدریس ساعت واقعی واختلاف ساعت نواحی مختلف کره زمین میباشد

 اعتبارنامه