آرایه کارت

قیمت وسیله: 
950000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
به نام خدا با این که روش های یاد دهی -یاد گیری ، درس های گوناگون،همیشه درحال راحت تر شدن است ، در درس های رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی این اتّفاق به ندرت می افتد و روش های سنّتی هنوز که هنوز است ، برای آموزش این بخش از دانش های بشری ، به کار می رود و می توان آن هارا از مهم ترین موانع یادگیری به حساب آورد که نهایتا سبب عدم ایجاد انگیزش و علاقه در دانش آموز برای یاد گیری می شود و وقت ، انرژی و هزینۀ خانواده ها و نظام آموزشی کشوررا هدر می دهد . در درس علوم و فنون ادبی ، اهمّیت مباحث بخش بیان (تشبیه ، استعاره ، مجاز و کنایه) بر کسی پوشیده نیست .متاسفانه ، هنوز همکاران در یاد دهی این مباحث ، روش های سنّتی و غیر فعّال را به کار می برند ؛ روش هایی که با عث می شوند ، این شگرد های سادۀ زبانی – که هرکس به طور طبیعی روزانه از آن ها بهره می برد – در تدریس ، بغرنج و پیچیده شوند و فرایند یاد دهی- یاد گیری دچار اختلال جدّی گردد . با وجود این که به کار بردن ابزار کمک آموزشی جدید ، پیشرفتی نسبی در تسهیل آموزش بعضی درس ها ایجاد کرده است ، در این بخش استفاده از ابزاری چون رایانه ، ویدئو پروژکتور و ... هم نتوانسته بهبود نسبی در شیوه های سنتی حاکم بر آموزش این مباحث- توضیحی ،معلم محوروغیر فعّال- به وجود آورد. امروزه از کارت های تصویری در آموزش بعضی موضوعات و مفاهیم خصوصا در سنین پایین بسیار بهره می برند ، در حالی که که در میان حواسّ پنج گانه بیشترین سهم متعلق به حس دیداری است و یادگیری از طریق این حس سریع تر و پایدار تر است ،با این همه در کشورما ،اساس آموزش این مباحث توضیح معلم به کمک مثال ها ازیک طرف و تصوّر گفته ها و مثال های معلم به وسیلۀ دانش آموزاز طرف دیگر است. کافی است تصوّر کنید که در آموزش تشبیه، دانش آموز را مجبور کنیم ،بدون استفاده از تصویر گل به شباهت های گل و روی فکر کند و بعد هریک از این پدیده ها را با اصطلاحات نا آشنای«مشبّه» و«مشبّهٌ به» شناسایی کند. حال اگر درمرحله اول یاد گیری هوشمندانه و هدفمند ، برای هر کدام ازاین مباحث جدا گانه کارت هایی تصویری ،تهیه کنیم و برای مثال به جای توضیح تشبیه از دانش آموز بخواهیم ،خودِ تصویر روی و گل را مقایسه کند، شباهت های آن را پیدا کند و در نهایت جمله ای بسازد .چه بسا جملۀ جدید دانش آموز شعری ناب خواهد بود .با این اوصاف خلاقیتی که دانش آموز دراین روش به کارمی برد باهیچ روش یاد گیری دیگری این خلاقیّت به کارگرفته نمی شود. در استعاره و مجاز نیز همان طورکه زبان شناسانی چون یاکوبسون گفته اند ، به طور طبیعی ما نام پدیده ها را به جای هم به کار می بریم حال اگرباز برای هر کدام از این مباحث ،کارت هایی داشته باشیم که دانش آموز خود براساس روابط شباهت یا مجاورت تصا ویررا ازهم جداکند و خود دلیل به جای هم به کار رفتن اسامی را کشف کند ، آیا جریان یاد گیری سریع تر و راحت تر اتفاق نخواهد افتاد؟ در روشی که ما ارائه خواهیم کرد ،اساس فرایند یاد دهی- یاد گیری بر توانایی های ذاتی و طبیعی فرد استوار است.به گمان ما اساس تشبیه نوعی مقایسه است که هر فرد سالم ذهنی به طور طبیعی از آن برخوردار است ، بنابراین یاددهی تشبیه باید منطیق بر توانایی طبیعی استفاده از آن باشد.با طرح وآموزش درست تشبیه می توان ، به راحتی استعاره را نیز یاد داد.در مورد مجاز نیز یافته های روان شناسی به ما می گویند ، یک فرد سالم ذهنی می تواند ، روابط مجاورت پدیده ها را – آن چه انواع علاقه می گوییم - درک و کشف کند ، پس هیچ نیازی به شرح و توضیح زیاد مجاز ، انواع علاقه و.... نیست. ما در تمام مراحل آموزش از کارت هایی استفاده می کنیم که به دانش آموز کمک خواهد کرد ، خود مفهوم تشبیه ، استعاره و مجاز را کشف کند و معلم به معنای واقعی نقش راهنما را داشته باشد. برای همین منظور برای هر کدام از مباحث تشبیه ، استعاره و مجاز کارت هایی جدا گانه با تصاویری هدفمند بر مبنای مثال های کتاب های درسی تهیه کردیم .این کارت ها به تعداد زوج هستند و دو به دو قرینه اند ؛ یعنی برای مثال ، درکارتی عکس صورت هست در کارت دیگر عکس گل یا ماه. در کلاس درس ابتدا دبیر محترم برای مثال در تدریس استعاره ،کارت ها را به دانش آموزان می دهد و از آن ها می خواهد تا تصاویر شبیه هم را جدا کند . بعد از کنترل انتخاب دانش آموزان و راهنمایی های لازم ، کارت های دیگری حاوی مثال های شعری را به آن ها می دهد واز آن ها می خواهد این مثال ها را درکنار تصاویر مربوط قرار دهد ؛ یعنی جمله یا بیتی را که در آن ، ماه استعاره ازروی است، در کنار دو تصویر ماه و روی بگذارد و توضیح دهد چرا در این مثال شاعر به جای روی از واژۀ ماه استفاده کرده است یا باتوجه به تصاویر چرا شاعر به جای واژه پهلوان واژه های شیر یا پلنگ را به کار برده است. در مورد مجاز نیز همین روش را به کار می گیریم در مرحله اول به دانش آموز کارت هایی را می دهیم که حاوی تصاویری است که روابط خاص مجاورت(علاقه های مجاز) با هم دارند واز او می خواهیم ، تصاویری که با هم روابط خاصی دارند ، جدا کنند . در مرحله بعدکارت های دیگری حاوی مثال هایی که با کارت های تصویری در ارتباطند به دانش آموز می دهیم و از او می خواهیم هر بیت یا جمله را در کنار تصاویر مربوط قرار دهد و در نهایت دانش آموز خود یا با راهنمایی معلم باید رابطه مثال وکارت ها را کشف کند. طبیعی است در جریان کشف این روابط معلم می تواند راهنمایی های لازم را بکند.و مفاهیم و اصطلاحات ویژه را توضیح دهد.

 اعتبارنامه