کدوم درسته؟

قیمت وسیله: 
64000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این محصول شامل دو دسته کارت است. کارت های مربوط به رفتارهای صحیح و ایمن ترافیکی و رفتارهای ناصحیح ترافیکی. در حالیکه تمامی رفتارهای صحیح در برابر کودک قرار داده می شود، رفتارهای اشتباه، یکی یکی به او نمایش داده می شود تا تصویر رفتار درست متناظر با تصویر رفتار اشتباه را بیابد و درستی را جایگزین اشتباه نماید. این وسیله نه تنها برای بازی کودکان بلکه به عنوان ابزار آموزشی تصویری مناسب مربیان و معلمان است. به کودکان در یافتن و درک مفاهیم در قالب تصاویر کمک می نماید. به صورت فردی، گروهی و کودک با کودک، کودک با والد و کودکان و مربی قابل انجام است. در صورت انجام گروهی، مزایای کار گروهی را دارا می باشد.

 اعتبارنامه