چرتکه شش مهره

چکیده معرفی محصول: 
آموزش چهار عمل اصلی به کمک چرتکه ، یکی از آموزش هایی است که به دانش آموزان دوره ی ابتدایی کمک زیاد ی در فهم مطالب و ساده تر شدن محاسبات می کند و همچنین می تواند با عث اعتماد به نفس و علاقه دانش آموزان به درس و محاسبه گردد . اما این آموزش از طریق چرتکه های متفاوت صورت می گیرد (چرتکه پنج مهره ، چرتکه ده مهره سنتی) که هر کدام خصوصیات خود را دارد . ما در اینجا آموزش محاسبات را به کمک چرتکه شش مهره انجام می دهیم که مهمترین مزیت آن ، منطبق بودن با آموزش رسمی ایران ( آموزش بر مبنای ده ) و همچنین کم بودن مهره ها( مانند چرتکه پنج مهره ) می باشد .

 اعتبارنامه