جادوی قطعات الگو در آموزش کسر - پایه سوم

قیمت وسیله: 
100000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
کلمات کلیدی: آموزش کسرف دست ورزی چکیده: این محصول به منظور دست ورزی و آموزش کسر در پایه سوم طراحی و تولید شده است که شامل چهار نوع قطعه متفاوت فومی (شش ضلعی ، ذوزنقه ، لوزی، مثلث) و مجموعاً 150 قطعه در یک بسته بانضمام کتابچه تمام رنگی 24 صفحه ای راهنما برای نمایش واحد، یک دوم ، یک سوم و یک ششم می باشد. در پایان دو نمونه فعالیت فکری و سرگرم کننده دیگر نیز جهت تسهیل مفاهیم ریاضی طراحی و ارائه گردیده است.

 اعتبارنامه