دنیای مورچه ها

قیمت وسیله: 
605000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
کلمات کلیدی: مورچه، لانه مورچه، آزمایش چکیده: این محصول ضمن آشنایی دانش‌آموزان با موارد نیاز جانوران به محلی برای زندگی، لانه سازی آن‌ها و کارهایی که برای مراقبت از فرزندانشان انجام می‌دهند، امکان انجام آزمایشهای دیگری را نیز در مورد مورچه ها برای آنها فراهم کرده و موجب می‌شود تا دانش‌آموزان به طور گروهی برای مورچه‌ها یک لانه موقت ساخته و لانه سازی آنها را مشاهده نمایند.

 اعتبارنامه