آتش فشان خانگی

قیمت وسیله: 
605000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
در کتاب علوم تجربی سال ششم ابتدایی در درس 5 «زمین پویا» در مورد پدیده طبیعی آتشفشان بهطور کلی به مواردی پیرامون آتشفشان فعال، نیمه فعال و غیرفعالها و انواع دیگر و اینکه فواید آتشفشانها چیست، مطالبی ارائه شده است. برای فعالیت تکمیلی بحث آتشفشان از مجموعهی آزمایشگاه من، بسته ی «آتشفشان خانگی» پیشنهاد میشود. با توجه به سیری که در این بسته اتفاق میافتد دانش آموزان با مفاهیمی همچون لایه هایی از گدازه، ماگماها و انواع آتشفشانها و ... آشنا میشوند.

 اعتبارنامه