خانه پیچ در پیچ خرخاکی

قیمت وسیله: 
495000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
دانشآموزان در سال چهارم ابتدایی در درس 11 کتاب علوم تجربی « بیمهرهها» با جانوران بیمهره، نمونههایی از هر گروه و ویژگیهای ساختاری و زندگی آنها آشنا میشوند. همچنین برخی از بیمهرهها را مشاهده و با نقش برخی از آنها در زندگی انسان آشنا میشوند. از مجموعهی آزمایشگاه من، بستهی «خانه پیچ در پیچ خرخاکی» با ابزار و روشهای اجرایی که در اختیار دانشآموزان قرار میدهد به آنها این امکان را میدهد که یک بیمهره مانند خرخاکی را برای مدتی زیرنظر گرفته و به ویژگیهای بیمهرهها پی ببرند..

 اعتبارنامه