سلول های زنده

چکیده معرفی محصول: 
کلمات کلیدی:‌ سلول، ساختار سلول، تقسیم سلولی، انواع سلول چکیده: با استفاده از این محصول دانش آموز ضمن آشنایی با ساختار سلول، تقسیم سلولی و انواعی از سلولهای بدن انسان، می‌تواند با ساختن یک سلول، توسط وسایلی که در بسته موجود می‌باشد. به خوبی با ساختار سلول آشنا شود.

 اعتبارنامه