فتوسنتز در لوله آزمایش

قیمت وسیله: 
605000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
یکی از نیازهای همه موجودات زنده، غذا و انرژی است. منشا غذاهای مختلفی که جانداران از آنها تغذیه میکنند، گیاهان هستند. زیرا گیاهان سبز میتوانند برای خود و دیگر موجودات زنده غذا بسازند. در کتاب علوم ششم ابتدایی در درس 11 با عنوان « شگفتیهای برگ»، دانش آموزان ضمن انجام آزمایش، بحث و گفتگو با نقش و عواملی که در فتوسنتز دخالت دارند، آشنا میشوند.با توجه به هدفهای مورد نظر در این درس از مجموعه آزمایشگاه من، بسته ی « فتوسنتز در لوله آزمایش» با ابزار و فعالیت پیشنهادی که در اختیار دانش آموزان قرار میدهد به این موضوع میپردازد تا علاوه بر رسیدن به هدفهای کتاب درسی نیم نگاهی هم به موضوع اسیدها و بازها در درس سوم همین کتاب بیاندازد.

 اعتبارنامه