اسرار نوری

قیمت وسیله: 
605000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
کلمات کلیدی: نور، بازتاب نور، تشکیل تصویر، خطای دید چکیده: دانش‌آموزان با در اختیار داشتن ابزار بسته و انجام دستورالعمل‌ها و طرح‌های پیشنهادی مربوط به آن علاوه بر آشنایی با مفهوم نور و ویژگی‌های آن از جمله قوانین بازتاب نور، درک درستی از چگونگی تشکیل تصویر به دست آورده و با مفهوم خطاهای دید نیز آشنا خواهند شد. محصول حاضر نیز دانش‌آموز را با نور و مفاهیم مرتبط با آن آشنا نموده و در پایان دانش‌آموز می‌تواند با شناخت قوانین مربوط به بازتاب نور درک صحیحی از تشکیل انواع تصاویر بدست آورد.

 اعتبارنامه