مسیر پرپیچ و خم گوارش

قیمت وسیله: 
495000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
کلمات کلیدی: گوارش، لوله گوارش، هضم غذا چکیده: این محصول برای آشنایی دانش آموزان با نحوه گوارش در بدن انسان و مسیر پرپیچ و خم آن و درک بهتر مراحل گوارش غذا طراحی و تولید شده است.

 اعتبارنامه