آزمایشگاه کارآگاهی

قیمت وسیله: 
605000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
یکی از اهداف فصل سوم کتاب علوم تجربی هفتم این است که دانش آموزان با مشاهده ی مستقیم و غیرمستقیم پدیده ها آشنا شوند. از طرفی انتظار میرود دانش آموزان با استفاده از مشاهده به درک عمیقی از مفاهیم پی ببرند حال با توجه به هدف کتاب درسی از مجموعه آزمایشگاه من، بسته ی «آزمایشگاه کارآگاهی» پیشنهاد میشود. در این بسته، دانش آموزان با در اختیار داشتن ابزار بسته و انجام دستورالعملها علاوه بر آشنایی با اثر انگشت به کاربرد شناسایی اثر انگشت در زندگی مثلاً شناسایی جنایتکار توسط پلیس پی می برند و این تفکر و شناسایی همراه با لذتی است که یادگیری را ساده و راحت میکند.

 اعتبارنامه