انیمیشن ساز

قیمت وسیله: 
605000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
هدف کلی فصل چهاردهم کتاب علوم تجربی پایه هشتم متوسطه اوّل این است که دانش آموز با نور و ویژگیهای آن آشنا شود. از طرفی انتظار میرود دانش آموز با شناخت قوانین مربوط به بازتاب نور، درک صحیحی از تشکیل انواع تصاویر به دست آورد. حال با توجه به هدف کتاب درسی از مجموعه آزمایشگاه من، بسته «انیمیشن ساز» پیشنهاد میشود. در این بسته، دانش آموز با در اختیار داشتن ابزار بسته و انجام دستورالعملها و طرحهای پیشنهادی مربوط به آن با توجه به مفهوم نور با چگونگی تشکیل تصاویر متحرک (پویانمایی) آشنا میشود. از طرفی خود میتواند انیمیشن بسازد که ساخت چنین انیمیشنی برای دانشآموز بسیار لذتبخش است.

 اعتبارنامه