توربین رومیزی

قیمت وسیله: 
550000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
در سال چهارم ابتدایی در کتاب علوم تجربی درس 3 «انرژی نیاز هر روز ما» دانش آموزان به اهمیت انرژی پی میبرند و با اشکال مختلف انرژی آشنایی شوند و به لزوم حفظ و استفاده درست از منابع انرژی پی میبرند. از مجموعه آزمایشگاه من، بسته ی « توربین رومیزی » با ابزاری که در اختیار دانش آموزان قرار میدهد، آنان را با ساخت نمونه ای از توربین بادی با روش کار و ماهیت انرژیهای نو مانند انرژی بادی و انرژی خورشیدی آشنا میکند.

 اعتبارنامه