ماشین خورشیدی

قیمت وسیله: 
605000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
کلمات کلیدی:‌ سلول‌های خورشیدی، ماشین خورشیدی، منبع سوخت، انرژی چکیده: در این بسته، دانش‌آموزان با دراختیار داشتن سلول‌های خورشیدی مشابه آن‌چه که در کتاب درسی سال دوم دیده‌اند، ماشین خورشیدی ساخته و آن را زیر نور آفتاب قرار دهند تا با ذخیره شدن انرژی خورشید در آن به عنوان منبع سوخت، شروع به حرکت کند.

 اعتبارنامه