بخشینه

چکیده معرفی محصول: 
هدف از این وسیله درک مفهوم تقسیم در دو حالت: 1- تعیین تعداد دسته ها 2- تعیین اجزاء هر دسته و نیز مفهوم باقی مانده می باشد . دراین وسیله به کمک مهره ها ، خط کش ها و حس لامسه و ایجاد تصویر ذهنی و جذابیت با ایجاد تمرکز ، انگیزه یادگیری را در دانش اموز بالا می برد و باتمرین یادگیری ماندگار را ایجاد میکند.

 اعتبارنامه