راهگمان

قیمت وسیله: 
1000000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
کلمات کلیدی: آموزش، آیات قرآن، تفکر، دست ورزی چکیده:‌ در محصول حاضر دانش آموزان در زنگ هنر و یا هدیه های آسمانی ضمن آشنایی با داستان‌های زندگی حضرت موسی علیه السلام آشنا شده و آیات قرآن را در فرآیندی گروهی بررسی می‌نمایند. قابلیت‌های دیگر آن عبارت‌اند از: تقویت کارگروهی، ارتقاء مهارت‌های تفکر (تفکر تحلیلی) مدیریت طبقه بندی اطلاعات، تقویت مهارت سخنوری و گوش دادن فعال و ارتقاء دانش و بینش در تاریخ انبیاء الهی و رشد مهارت‌های گفت و گو، دست ورزی، ساخت ماکت، حجم سازی.

 اعتبارنامه