کشتی

قیمت وسیله: 
1000000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
کلمات کلیدی:‌سنگ نگاره‌، کتیبه‌، سفال، خط میخی چکیده: "سنگ نگاره‌های قدیمی، کتیبه‌های سفالی منقوش به خط میخی، کاغذهای نسوز و عکس‌های هوایی دانش‌آموزان را در یک محیط جذاب با امکان تفکر و اندیشه و کشف حقیقت قرار می‌دهد. از دستاوردهای این کارگاه عبارت‌اند از: ارتقاء مهارت فرضیه سازی، تقویت هویت دینی، آموزش مدیریت زمان، ایده پردازی گروهی و ایجاد مهارت‌های تحقیقاتی و توسعه مهارت های ارتباطی. "

 اعتبارنامه