کارت کتاب ترکیب صامت ها و مصوت ها - ویژه ی دانش آموزان اول دبستان

قیمت وسیله: 
260000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این مجموعه شامل 192 عدد کارت می باشد که روی هر کارت نحوه ی ترکیب شدن نشانه های فارسی با صداها قید شده و در پشت کارت ها تصویر مرتبط همراه کلماتی که شامل ترکیب صدا و نشانه ی مورد نظر در روی کارت می باشد درج گردیده است. هدف از تولید این مجموعه تقویت حافظه ی دیداری و شنیداری دانش آموزان پایه ی اول دبستان در شناخت نشانه ها و ترکیب صامت ها و مصوت های زبان فارسی می باشد و باعث تقویت کلمه سازی روان خوانی تند خوانی و تقویت مهارت نوشتاری و املانویسی و جمله سازی در دانش آموز می گردد.

 اعتبارنامه