دست ورزی

قیمت وسیله: 
0 ريال
چکیده معرفی محصول: 
محصولات و دست ورزی که برای کودکان قابل استفاده میباشد و یک کار اموزشی و باعث ایجاد تحرک و تفکر میشود و کودکان خودشان شروع به تولید محصولات دستی و کارای ابداعی مینمایند

 اعتبارنامه