دست سازه‌های دختر من

قیمت وسیله: 
0 ريال
چکیده معرفی محصول: 
دانش‌آموزان با استفاده از پارچه - کاغذ - مقوا - چوب و ... دست‌ سازه‌های جدیدی را به صورت فردی و گروهی تولید می‌نمایند.

 اعتبارنامه