جدول ترکیب صامت ها ومصوت های اول دبستان

قیمت وسیله: 
100000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
3 برگ مقوا شامل 2 برگ یک رو جدول ترکیب نشانه ها و صداها جهت نصب روی دیوار کلاس و 1 برگ پشت ورو تصویرصورت دانش آموزان پسر و دختر هنگام تلفظ صدا ها

 اعتبارنامه