جدول حروف الفبای فارسی

قیمت وسیله: 
90000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
لوحه یک شامل تصاویرمربوط به نشانه های فارسی می باشد که در گوشه های تصاویر شکافهایی ایجاد شده است و لوحه دوم شامل شکلهای حروف فارسی می باشند که از چهارطرف هر کارت پرفراژ خورده که کارتها توسط معلم جدا می گردد وبعد از تدریس هرنشانه روی لوحه یک از طریق شکافها قرار می گیرد

 اعتبارنامه