لوحه های آموزش قرآن اول دبستان

قیمت وسیله: 
280000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
13 برگ مقوای 2 رو شامل تمام قسمتهای مشخص شده درکتاب درسی قرآن اول به عنوان لوح ، که باحروف خودکتاب درابعاد بزرگ تهیه گردیده است نصب واستفاده از این لوحه ها درزمان تدریس قرآن می تواند به فرایند آموزش کمک کند

 اعتبارنامه