لوحه های آموزش قرآن دوم دبستان

قیمت وسیله: 
295000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
16 برگ مقوای 2 رو شامل تمام قسمتهای مشخص شده درکتاب درسی قرآن اول به عنوان لوح ، که باحروف خودکتاب درابعاد بزرگ تهیه گردیده است نصب واستفاده از این لوحه ها درزمان تدریس قرآن می تواند به فرایند آموزش کمک کند

 اعتبارنامه