لوحه های پیام قرآنی اول دبستان

قیمت وسیله: 
150000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
5 برگ مقوای 2 رو شامل تمام قسمتهای مشخص شده درکتاب درسی قرآن به عنوان پیام قرآنی ، که باحروف خودکتاب درابعاد بزرگ تهیه گردیده است نصب واستفاده از این لوحه ها درزمان تدریس قرآن می تواند به فرایند آموزش کمک کند

 اعتبارنامه