ضربینه

قیمت وسیله: 
250000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این محصول با کمک شیوه ی جدید خود در آموزش ضرب یادگیری جدول ضرب را برای دانش آموزان آسان می کند . و ازکل به جز طراحی شده است . و با کمک 31 کارت که در اختیار دانش آموز قرار می گیرد و تعریف نماد های جدیدی برای دانش آموز تاثیر فوق العاده ای بر دانش آموز به جای می گذارد .

 اعتبارنامه