لوح نگاره‌های فارسی اول دبستان

قیمت وسیله: 
120000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این محصول حاوی پنج برگ مقوای دو رو، مصور و تمام رنگی است که برای آشنایی دانش‌آموزان با نگاره‌های فارسی اول دبستان همگام با تدریس طراحی شده است.

 اعتبارنامه