جداسازی پروتئین از مواد غذایی و تشخیص آن با استفاده از الکتروفورز افقی

قیمت وسیله: 
3500000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
دانش آموزان با استفاده از این بسته(کیت) به راحتی می توانند دیواره و غشای سلول های مواد غذایی جانوری و گیاهی را شکسته و عصاره سلولی بدست آمده را با استفاده از بافر مخصوص پروتئین آماده و بر روی ژل آگارز در دستگاه الکتروفورز بارگذاری نمایند. در انتها، با رنگ آمیزی ژل قادر به تشخیص پروتئین و مقایسه آن ها در انواع مواد غذایی خواهند بود. از مزایای بسته (کیت) عملی: 1-تا حد امکان مواد و وسایل مورد نیاز آزمایش در کیت موجود است. 2- معلمان با مطالعه کتابچه موجود در کیت به راحتی می توانند دانش آموزان را در انجام آزمایش هدایت کنند. 3-دانش آموزان به راحتی قادر به استخراج پروتئین از انواع مواد غذایی می باشند. 4-دانش آموزان می توانند به مقایسه پروتئین های موجود در سلول های گیاهی و جانور با دستگاه الکتروفورز افقی و ژل آگارز 3% بپردازند. 5-ژل های آماده آگارز 3% موجود در کیت با قابلیت نگهداری شش ماه در دمای 4 درجه سانتیگراد،مشکل عدم تسلط دانش آموزان در ساخت ژل آگارز در محیط آزمایشگاه مدرسه را بر طرف می کند. 6-دانش آموزان با استفاده از ژل آگارز با خطرات احتمالی ساخت ژل آکریلامید مواجه نمی شوند.

 اعتبارنامه