کیدکانت (kidcount)

قیمت وسیله: 
300000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
اهداف: ۱.درک مفهوم ارزش مکانی در عدد نویسی ۲.انجام چهار عمل اصلی ریاضی بصورت مفهومی مخاطبین: دانش آموزان پایه های اول تا سوم ابتدایی

 اعتبارنامه