معمای حروف

قیمت وسیله: 
200000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
در طرّاحی این بازی اهداف متعدّد و مهمّی درنظر گرفته شده است . اوّلین هدف که جنبه ی آموزشی دارد و به دانش آموز کمک می کند تا آموخته های خود را به کار گیرد ، تقویت " توانایی شناسایی حروف یا نشانه ها " ، " ترکیب آنها " ، " مهارت خواندن " و در نهایت " درک معنا " در آنان است . لیکن از آنجایی که برای تحقّق کلیّه ی فعّالیّتهای مذکور ، رشد شناختی و تحوّلات ذهنی فرد نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند ، می توان به عنوان اهداف اصلی و عمده ی این وسیله ی بازی ، تقویت " توجّه ، تمرکز ، دقّت ، تمیز و توالی دیداری" ، " توجّه ، تمرکز ، دقّت ، تمیز و توالی شنیداری" ، " ترکیب اجزا " ، " حافظه ی دیداری " ، " حافظه ی شنیداری" ،" حافظه ی فعّال " ، " سرعت پردازش " ، " ادراک " ، " سطح اطلاعات " و " نحوه ی پردازش ، به کارگیری و بیان دانسته ها " را نام برد .

 اعتبارنامه