گردونه الفبای فارسی

قیمت وسیله: 
100000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
گردونه ی الفبا جهت آمادگی برای خواندن وترکیب صامت ومصوت بر اساس کتاب بخوانیم کلاس اول دبستان که برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و کودکان دارای اختلال یادگیری در خواندن نیز کاربرد دارد .

 اعتبارنامه