کیف ابزار آموزش ریاضی و هندسه ابتدایی

چکیده معرفی محصول: 
آموزش ریاضی و هندسه برای گروه سنی ابتدایی با رویکرد گروهی و دست ورزی شامل جدول ارزش مکانی اعداد وایتبردی، جدول مدرج جهت محاسبات هندسی وایتبردی، عددنویسی، ساعت آموزشی، گردونه احتمالات، اشکال هندسی سه بعدی به صورت گسترده و تاکید بر اضلاع و یالها، سکه های آموزشی و ... تمامی این مجموعه به صورت مغناطیسی نیز می باشد.

 اعتبارنامه