بسته آموزش رباتیک دانابات لایت

قیمت وسیله: 
1350000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
آموزش مقدماتی ساخت ربات به کودکان و دانش آموزان با استفاده از ساخت سازه های مکانیکی، اشنایی با مباحث الکترونیک و ساخت عملی چند ربات

 اعتبارنامه