بسته آموزش رباتیک دانابات ادونس

قیمت وسیله: 
1500000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
آموزش پیشرفته رباتیک شامل سازه های پیشرفته مکانیکی، آموزش الکترونیک و برنامه نویسی ربات

 اعتبارنامه