مکعب های ریاضی چینه 90 تایی

چکیده معرفی محصول: 
قابلیت اتصال هر مکعب از 6 وجه با مکعب های دیگر. مناسب برای الگویابی،الگوسازی،شمارش و مفهوم اعداد،جمع و تفریق،مساحت و حجم

 اعتبارنامه